PRACUJEME V SÚLADE S SMK ISO 9001

WE ARE WORKING ACCORDING QMS ISO 9001

NAŠIM NAJVYŠŠÍM CIEĽOM JE ČO NAJVYŠŠIA SPOKOJNOSŤ NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

MHK COMPANY HIGHEST TARGET IS:

OUR CUSTOMERS HIGHEST SATISFACTION

Všetko pre vaše projekty - MHK s.r.o.

PROJEKT MANAŽMENT FIREMNÝCH PROJEKTOV

PROJEKT MANAGEMENT OF THE COMPANY PROJECTS

PROJEKT-MANAGEMENT

WORKERS OFFERING

(SLOVAK, UKRAINE) WELDER, FITTER, ASSEMBLER, PRODUCTION OPERATOR, HELPER

POSKYTOVANIE VÝROBNÝCH PRACOVNÍKOV

(SLOVENSKO, UKRAJINA, LEGÁLNE) ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, MONTÉR, VÝROBNÝ OPERÁTOR, POMOCNÍK

POSKYTOVANIE MANAŽÉROV, IT ODBORNÍKOV, KONŠTRUKTÉROV, TECHNIKOV

MANAGERS OFFERING, IT SPECIALISTS,
DESIGNERRS, TECHNICIANS

VYBUDOVANIE OBCHODNÉHO ZASTÚPENIA ALEBO VÝROBNEJ PREVÁDZKY NA SLOVENSKU PRE ZAHRANIČNÚ FIRMU

BUILDING OF THE DISTRIBUTION AGENCY OR PRODUCTION PLANT ON THE SLOVAK REGION FOR THE FOREIGNER COMPANY

STROJÁRSKA VÝROBA

MACHINERY PRODUCTION

MACHINERY-PRODUCTION

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, CNC VÝROBA, JEDNOÚČELOVÉ STROJE, KOMPLEXNÉ SLUŽBY KONŠTRUKČNEJ KANCELÁRIE, CAD, CFD

STEEL STRUCTURES, CNC PRODUCTION, SPECIAL MACHINES, FULL SERVICE DESIGN OFFICE, CAD, CFD

OBCHOD, EXPORT – IMPORT

TRADE, EXPORT – IMPORT

EXPORT-IMPORT

PRODUKTY STROJÁRSKEJ VÝROBY, VÝROBNÉ ZARIADENIA A NÁSTROJE PRE HOSPODÁRSKE ODVETVIA, POLOTOVARY A MATERIÁLY

PRODUCTS OF THE MACHINERY PRODUCTION, PRODUCTION EQUIPMENTS AND TOOLS FOR THE INDUSTRY AREA,
SEMIPRODUCTS AND MATERIALS

NEVEREJNÉ PONUKY ZHODNOTENIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, INVESTÍCIE DO TECHNOLÓGIÍ, DIGITALIZÁCIA

NON-PUBLIC OFFERS OF THE FINANCE CAPITALIZING, INVESTMENTS INTO NEW TECHLOLOGIES, DIGITALISATION

HIGHER-PROFIT-AND-GUARANTEE

NIEKOĽKO NÁSOBNE VÄČŠIE VÝNOSY A ZAISTENIE AKO V BANKÁCH, VEREJNÉ A NEVEREJNÉ PONUKY, PRE FYZICKÉ OSOBY, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV A KORPORÁTNE FIRMY

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE, GEOTERMÁLNA ENERGIA, DIGITALIZÁCIA PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

PODROBNOSTI – OSOBNE S KLIENTOM NA DISKRÉTNOM STRETNUTÍ

SEVERAL TIMES HIGHER PROFIT AND GUARANTEE THAN IN BANKS, PUBLIC AND NON PUBLIC OFFERS, SERVICES FOR THE PRIVATE PERSONS, SMALL AND STANDARD COMPANIES AND FOR THE CORPORATIONS

RENEWABLE RESOURCES, GEOTHERMAL ENERGY, BUSINESS ACTIVITIES DIGITALISATION

THE DETAILS – PERSONALLY WITH THE CLIENT ON THE DISCRET
MEETING

ĎALŠIE SLUŽBY NA OBJEDNÁVKU

ORDER SERVICES

SIMULATIONS

SIMULÁCIE, CRASH TESTY, MERANIE VELIČÍN, VÝVOJ

SIMULATIONS, CRASH TESTS, MEASURING,
DEVELOPMENT

DESTRUCTIVE-DIAGNOSTICS

NDT NEDEŠTRUKTÍVNA DIAGNOSTIKA A METALOGRAFIA

NDT NON – DESTRUCTIVE DIAGNOSTICS AND
METALOGRAPHY

Všetko pre vaše projekty - MHK s.r.o.