NAŠI PARTNERI:

OUR PARTNERS:

SOLÍK SK, S.R.O. – POVAŽSKÁ BYSTRICA, www.solik.sk

– DISTRIBÚCIA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV, PREDAJ ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ, OPRAVY A SERVIS, PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

– WELDING MATERIALS DISTRIBUTION, WELDING EQUIPMENT SALE, SERVICE AND REPAIRS, SPARE PARTS SALE

M A V A N, S.R.O. – ŽILINA

– DISTRIBÚCIA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV, PREDAJ ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ, OPRAVY A SERVIS, PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

– WELDING MATERIALS DISTRIBUTION, WELDING EQUIPMENT SALE, SERVICE AND REPAIRS, SPARE PARTS SALE

IEM HOLDING S.R.O. – KOTEŠOVÁ

– INVEŠTIČNÉ A DEVELOPERSKÉ PROJEKTY ROZVOJA A PROPAGÁCIE,
ZHODNOCOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, INVESTÍCIE DO TECHNOLÓGIÍ

– INVESTMENTS AND DEVELOPMENT PROJECTS AND PUBLISHING,
FINANCE CAPITALISING, INVESTMENTS INTO TECHNOLOGIES

MIROSLAVA ANGYALOVÁ REKLAMNÉ PREDMETY – POVAŽSKÁ BYSTRICA

– SPOLOČNOSŤ KOMPLETNÝCH REKLAMNÝCH SLUŽIEB
– FULL ADVERTISING SERVICE COMPANY

JUDR. MGR. DUŠAN DIVKO, MBA – POVAŽSKÁ BYSTRICA

– ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, MEDIÁCIA, PRÁVNE PORADENSTVO

– ADVOCAT OFFICE, MEDIATION, LEGAL CONSULTING

AVION s.r.o. – prevádzka Žilina

–  AUTOMOBILY  SUBARU  – PREDAJ, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS AUTOMOBILOV
–  MOTOCYKLE  HONDA – PREDAJ, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS MOTOCYKLOV
–  AUTOMOBILY A MOTOCYKLE – OPRAVY A SERVIS VŠETKÝCH ZNAČIEK

– SUBARU AUTOMOBILES – SALES, GUARANTEE, STANDARD SERVICE AND REPAIRS

– HONDA MOTOCYCLES – SALES, GUARANTEE, STANDARD SERVICE AND REPAIRS

– AUTOMOBILES AND MOTOCYCLES – REPAIR AND SERVICE OF ALL TRADE MARKS

FOHAS s.r.o. – Považská Bystrica

– NOVOSTAVBY A REKONŠTRUKCIE, RODINNÉ DOMY, ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
– KOMPLETNÁ OBNOVA A ZATEPĽOVANIE BYTOVÝCH DOMOV

– NEW BUILDINGS AND RECONSTRUCTION, FAMILY HOUSES, ADMINISTRATIVE BUILDINGS
– BLOCK OF FLATS COMPLETE RENOVATION AND WALLS HEAT CLADDING

FORTUA s.r.o. – Považská Bystrica

– NOVÉ INŠTALÁCIE A REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ V BUDOVÁCH

– NEW INSTALLATIONS AND RECONSTRUCTIONS OF THE ELECTRICITY INSTALATIONS IN BUILDINGS

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU O SPOLUPRÁCU S NAŠIMI PARTNERMI VÁS DOPORUČÍME S ODLIŠNÝMI PODMIENKAMI SPOLUPRÁCE PRE VÁS

DÔVERA A GARANCIA SERIÓZNOSTI!

IN THE CASE OF YOUR INTEREST IN THE COOPERATION WITH OUR PARTNERS, WE RECOMMEND YOU TO THEM WITH DIFFERENT COOPERATION CONDITITIONS FOR YOU

TRUST AND SERIOUSNESS GUARANTEE!