NAŠI PARTNERI:

OUR PARTNERS:

SOLÍK SK, S.R.O. – POVAŽSKÁ BYSTRICA, www.solik.sk

– DISTRIBÚCIA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV, PREDAJ ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ, OPRAVY A SERVIS, PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

– WELDING MATERIALS DISTRIBUTION, WELDING EQUIPMENT SALE, SERVICE AND REPAIRS, SPARE PARTS SALE

M A V A N, S.R.O. – ŽILINA

– DISTRIBÚCIA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV, PREDAJ ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ, OPRAVY A SERVIS, PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

– WELDING MATERIALS DISTRIBUTION, WELDING EQUIPMENT SALE, SERVICE AND REPAIRS, SPARE PARTS SALE

IEM HOLDING S.R.O. – KOTEŠOVÁ

– INVEŠTIČNÉ A DEVELOPERSKÉ PROJEKTY ROZVOJA A PROPAGÁCIE,
ZHODNOCOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, INVESTÍCIE DO TECHNOLÓGIÍ

– INVESTMENTS AND DEVELOPMENT PROJECTS AND PUBLISHING,
FINANCE CAPITALISING, INVESTMENTS INTO TECHNOLOGIES

MIROSLAVA ANGYALOVÁ REKLAMNÉ PREDMETY – POVAŽSKÁ BYSTRICA

– SPOLOČNOSŤ KOMPLETNÝCH REKLAMNÝCH SLUŽIEB
– FULL ADVERTISING SERVICE COMPANY

JUDR. MGR. DUŠAN DIVKO, MBA – POVAŽSKÁ BYSTRICA

– ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, MEDIÁCIA, PRÁVNE PORADENSTVO

– ADVOCAT OFFICE, MEDIATION, LEGAL CONSULTING

AVION s.r.o. – prevádzka Žilina

–  AUTOMOBILY  SUBARU  – PREDAJ, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS AUTOMOBILOV
–  MOTOCYKLE  HONDA – PREDAJ, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS MOTOCYKLOV
–  AUTOMOBILY A MOTOCYKLE – OPRAVY A SERVIS VŠETKÝCH ZNAČIEK

– SUBARU AUTOMOBILES – SALES, GUARANTEE, STANDARD SERVICE AND REPAIRS

– HONDA MOTOCYCLES – SALES, GUARANTEE, STANDARD SERVICE AND REPAIRS

– AUTOMOBILES AND MOTOCYCLES – REPAIR AND SERVICE OF ALL TRADE MARKS

FOHAS s.r.o. – Považská Bystrica

– NOVOSTAVBY A REKONŠTRUKCIE, RODINNÉ DOMY, ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
– KOMPLETNÁ OBNOVA A ZATEPĽOVANIE BYTOVÝCH DOMOV

– NEW BUILDINGS AND RECONSTRUCTION, FAMILY HOUSES, ADMINISTRATIVE BUILDINGS
– BLOCK OF FLATS COMPLETE RENOVATION AND WALLS HEAT CLADDING

FORTUA s.r.o. – Považská Bystrica

– NOVÉ INŠTALÁCIE A REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ V BUDOVÁCH

– NEW INSTALLATIONS AND RECONSTRUCTIONS OF THE ELECTRICITY INSTALATIONS IN BUILDINGS

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU O SPOLUPRÁCU S NAŠIMI PARTNERMI VÁS DOPORUČÍME S ODLIŠNÝMI PODMIENKAMI SPOLUPRÁCE PRE VÁS

DÔVERA A GARANCIA SERIÓZNOSTI!

IN THE CASE OF YOUR INTEREST IN THE COOPERATION WITH OUR PARTNERS, WE RECOMMEND YOU TO THEM WITH DIFFERENT COOPERATION CONDITITIONS FOR YOU

TRUST AND SERIOUSNESS GUARANTEE!

Všetko pre vaše projekty - MHK s.r.o.